upjers Home Лицензно Споразумение с Краен Потребител

upjers logo black

Моля прочетете това лицензно споразумение внимателно. То представлява обвързващо съглашение между вас и upjers GmbH. Ако приемете лицензното споразумение и свалите софтуера се задължавате да спазвате следните условия за ползване.

§ 1 Предмет на Договора

Договорния обект е безплатна за използване компютърна програма Home (отсега нататък: “софтуер”).

§ 2 Предоставяне на Лиценз

 1. upjers предоставя на крайния потребител обикновените, не-изключителни права да инсталира и използва софтуера за времетраенето на този договор.

 2. Крайния потребител няма право да продава Софтуера, да го отдава или по друг начин предоставя на трети лица.

 3. Крайния потребител няма право да премахва или заобикаля предпазните механизми поставени за предотвратяване на неразрешена употреба, освен ако това не е необходимо, за да се осигури безпогрешно използване на програмата.

§ 3 Срок и Прекратяване

 1. upjers разрешава използването на софтуера за неограничен период от време.

 2. И двете страни имат право да прекратят това споразумение по всяко време без надлежно известие.

 3. Правото за извънредно прекратяване поради важна причина остава незасегнато.

 4. Предоставеното право за използване изтича при прекратяване на споразумението. Крайния потребител е длъжен незабавно да изтрие софтуера от своя компютър без забавяне.

§ 4 Warranty

 1. upjers се съгласява да предоставя софтуера в състояние подходящо за използване по договор и, ако е необходимо, да го актуализира.

 2. В случай на откриване на дефект, трябва да се има в предвид, че софтуера не може да бъде без грешки поради технически причини.

 3. Не се дължи компенсация, без значение от грешката, за дефекти които вече са съществували когато договора е подписан.

 4. Всякакви допълнителни искове, включително, но не само искания за щети причинени от външни влияния (форсмажорни обстоятелства и др.), които са извън контрола на upjers, операционни грешки от потребителя, промени и манипулация на софтуера, които не са извършени от upjers или потребителя, също биват изключени.

 5. Ако крайните потребители забележат дефект в софтуера, те трябва незабавно да го докладват на support@upjers.com.

§ 5 Отговорност

 1. upjers носи отговорност за умишлени действия и груба небрежност.

 2. Във всички случай на незначителна небрежност upjers ще носи отговорност само за нарушение на основните договорни задължения, без изпълнението на които не би било възможно изпълнението на договора и за чието изпълнение договорния партньор основателно разчита, както и наранявания на живот, крайник или здравето.

 3. В случай на леко нехайство, отговорността се ограничава до разумно предвидима вреда, освен ако не засяга нараняване на живота, крайник или здравето.

 4. Искове за вреди, основани на леко нехайство на основните договорни задължения изтичат една година след началото на законоустановения срок за изпълнение, освен ако не засягат увреждане на живота, крайник или здравето.

 5. upjers ще упражнява обичайната за индустрията грижа и внимание. При определяне на това дали upjers е отговорен, трябва да се вземе в предвид, че софтуера никога не може да бъде напълно без грешки поради технически причини.

 6. upjers не носи отговорност за загуба на данни и/или програми, ако щетата е в резултат от пренебрегването от крайния потребител на резервното копие и по този начин да се гарантира, че загубените данни могат да бъдат възстановени при оправдана загуба на време.

 7. Горепосочените разпоредби се прилагат и в полза на представителите на upjers.

§ 6 Право на Промени

upjers запазва правото си да промени или измени лицензното споразумение с крайния потребител в бъдеще стига това да е нужно (например, ако законът се промени) стига потребителя да не се подложи на неблагоприятни условия при промяната. Потребителя ще бъде писмено уведомен за всякакви промени. Потребителя има право да възрази срещу промените писмено (е-майл) в рамките на един месец след получаването на известието. Ако потребителя не възрази срещу промените в рамките на един месец след получаването на известието или продължава да използва софтуера, промените или изменените условия ще влязат в сила. Ако потребителя възрази в в рамките на един месец, и двете страни имат право да прекратят договора.

§ 7 Заключителни разпоредби

 1. Ако отделни разпоредби на настоящото споразумение станат изцяло или частично невалидни или неприложими, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби.

 2. За този договор не съществуват странични споразумения. Промените и измененията в този договор трябва да бъдат направени в писмена форма. Това формално изискване може да бъде отменено само писмено.

 3. Законите на Федерална република Германия се прилагат, с изключение на правилата за конфликт на закони. Разпоредбите, целящи защитата на потребителите, които биха били приложими без избор на закон и които не могат да се дерогират от договора, остават незасегнати.

 4. Единственото място за всички спорове извън или във връзка с този договор е седалището на upjers, ако крайният потребител премести своето местоживеене или обичайно местопребиваване извън Федерална република Германия след сключването на договора или мястото му на пребиваването не е известно към момента на подаване на иска.

Последно преработен: 28 Март, 2017

upjers GmbH
Представител на главен изпълнителен директор: Klaus Schmitt
Адрес: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Mail: agb@upjers.com
Тел: +49 (0)951/5109080 (no Support)
Факс: +49 (0)951/510908102 (no Support)

Съдия по вписванията: Amtsgericht Bamberg
Регистрационен Номер: HRB 5558
ДДС Номер: DE275673923